One moment please...
Mẫu đủ điều kiện để được trợ cấp tiền thuê nhà

Cảm ơn quý vị đã quan tâm đến Chương trình Hỗ trợ Tiền thuê nhà Khẩn cấp (ERAP). Hiện tại, chúng tôi đã đạt đến khả năng xử lý đơn đăng ký do số lượng phản hồi nhận được cao. Chúng tôi đang tạm dừng việc chấp nhận các ứng dụng mới tại thời điểm này.

Nếu kinh phí bổ sung được phân bổ cho chương trình, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiếp tục chấp nhận đơn đăng ký. Vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi tại https://friendlycenter.org/ERAP để biết thông tin và cập nhật mới nhất về trạng thái của chương trình.

Do lý do hỗ trợ, bạn không đủ điều kiện để được hỗ trợ tiền thuê nhà.

Thông tin hộ gia đình